Print

"Stanley" ประแจแหวนข้างปากตาย (มิล)  Combination Wrenches

 Model Size L
mm
Weight
g
Price
87-424-1 5  95 12  
87-429-1  5.5  95 12  
87-066-1  6  100 15  
87-057-1  7  110 22  
87-058-1  8  120 23  
87-069-1  9  130 33  
87-070-1  10  140 38  
87-071-1  11  150 50  
87-072-1  12  160 58  
87-073-1  13  170 66  
87-074-1  14  180 88  
87-075-1  15  190 96  
87-076-1  16  200 104  
87-077-1  17  210 124  
87-078-1  18  220 140  
87-079-1  19  230 169  
87-080-1  20  240 174  
87-081-1  21  250 200  
87-082-1  22  260 212  
87-083-1  23  270 242  
87-084-1  24  280 266  
87-085-1  25  290 304  
87-086-1  26  300 358  
87-087-1  27  310 360  
87-088-1  28  320 430  
87-089-1  29  330 440  
87-090-1  30  340 484  
87-092-1  32  360 534  
87-263  33  408  -  
87-264  34  408  -  
87-265  35  430  -  
87-266  36  430  -  
87-268  38  460  -  
87-271  41  490  -  
87-272  42  490  -  
87-276  46  540  -  
87-278  48  563  -  
87-280  50  587  -  

"Stanley" ประแจแหวนข้างปากตาย  (นิ้ว)  Combination Wrenches

 Model Size L
mm
Weight
g
Price
87-660-1  1/4"  15 15  
87-661-1  5/16"  23 23  
87-662-1  3/8"  38 38  
87-663-1 7/16"  50 50  
87-664-1 1/2"  66 66  
87-665-1  9/16"  88 88  
87-666-1  5/8"  104 104  
87-667-1  11/16"  124 124  
87-668-1  3/4"  169 169  
87-669-1  13/16"  200 200  
87-670-1  7/8"  212 212  
87-671-1  15/16"  266 266  
87-672-1  1"  304 304  
87-673-1  1/16"  306 306  
87-674-1  1 1/8"  430 430  
87-675-1  1 1/4"  534 534  

"Stanley" ชุดประแจแหวนข้างปากตาย ( Combination Wrenches Sets )

Model No.of Pieces Packing Size Weight
g
Price
Baht
87-011-1 8 ซองไนล่อน 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 มม. 920  
87-033-1 9 ซองไนล่อน 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 มม. 1,490  
87-034-1 9 ซองไนล่อน 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 มม. 910  
87-036-1 14 ซองไนล่อน 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 มม. 3,600  
87-038-1 14 ซองไนล่อน 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 30 มม. 2,300  
87-709-1 14 ซองไนล่อน 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" 10,400  ผลิตจากเหล็ก Carbon Steel แต่งผิวด้านจับได้กระชับ
ป้องกันการลื่นขณะใช้งาน

"Stanley" ประแจแหวนข้างปากตาย รุ่น Challenger( Combination  Wrenches  )

 Model Size L
mm
Weight
(g)
Price
87-110 6 93 - x
87-111 7 98 - x
87-112 8 103 - x
87-113 9 110 - x
87-114 10 110 - x
87-115 11 116 - x
87-116 12 123 - x
87-117 13 131 - x
87-118 14 143 - x
87-119 15 160 - x
87-120 16 160 - x
87-121 17 160 - x
87-122 18 170 - x
87-123 19 170 - x
87-124 20 190 - x
87-125 21 200 - x
87-126 22 242 - x
87-127 23 250 - x
87-128 24 250 - x
 

"Stanley" ชุดประแจแหวนข้างปากตาย รุ่น Challenger
( Combination Wrenches Sets )

Model No.of Pieces Packing Size Weight
g
Price
87-129 5 ซองพลาสติก 8, 10, 12, 13, 15 มม. 330  
87-130 7 ซองพลาสติก 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 มม. 440  
87-131 9 ซองพลาสติก 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 มม. 880  
87-132 10 ซองพลาสติก 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. 1000  
87-133 12 ซองพลาสติก 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. 1000  


Copyright 2011 ประแจแหวนข้างปากตาย Stanley - Stanley in Thailand - ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือช่าง Stanley. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.